วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

วันพุธที่ 29 กันยายน 2554
- ส่งสื่อเกมการศึกษา
- อาจารย์เช็คการแต่งกายของนักศึกษา
- อาจารย์สรุปความรู้ที่เรียนเป็น Mind Map
บรรยากาศ
- สนุก ไม่เครียด และไม่ทำให้ง่วงนอน
- อากาศในห้องเรียนเย็นสบาย

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

วันพุธที่ 21 กันยายน 2554

ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากมีกิจกรรมการแสดงนาฎศิลป์ของนักศึกษาปีที่ 2

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554

- อาจารย์สอนทำภาพ Slide ลงในบล็อก
- อาจารย์ดูความคืบหน้าของบล็อกแต่ละคน
- อาจารย์สอนวิธีการทำเกมการศึกษา
บรรยากาศ
- แอร์เย็นสบาย

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554

- อาจารย์สอนทำภาพ Slide ลงในบล็อก
- อาจารย์ดูความคืบหน้าของบล็อกแต่ละคน
- อาจารย์สอนวิธีการทำเกมการศึกษา


บรรยากาศ
- แอร์เย็นสบาย

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554

- อาจารย์สอนทำภาพ Slide ลงในบล็อก
- อาจารย์ดูความคืบหน้าของบล็อกแต่ละคน
- อาจารย์สอนวิธีการทำเกมการศึกษา

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 12

วันพุธที่ 7 กันยายน 2554

- อาจารย์ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อที่จับฉลาก เพื่อทำเกมการศึกษา กลุ่มของฉันได้หมายเลข 10 เรื่องคมนาคม
- อาจารย์แจกกระดาษแข็งกลุ่มละ 1 แผ่น เพื่อนำกระดาษไปทำเกมการศึกษา


บรรยากาศในห้องเรียน
- อากาศเย็นสบาย

Mind Map